Κλείσιμο
Κάντε εγγραφή
Στοιχεία Σύνδεσης
Γενικές Πληροφορίες Σχολείου
Περιγραφή Σχολείου
Upload a profile picture
Λειτουργία του κτιρίου
Παρακαλώ σημειώσατε τον αριθμό αιθουσών για τους παρακάτω χώρους.
Αριθμός εργαζομένων
Αριθμός μαθητών/μαθητριών
Για όλους τους πυλώνες υποχρεωτικά συμπληρώνετε μόνο τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.Υποχρεωτικά θα περιγράφετε τις δράσεις που θα σχεδιάσετε να ασχοληθείτε.
ΠΡΩΤΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
     Δημοκρατία, συμμετοχή, ένταξη.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Παιδαγωγικό περιβάλλον και διαδικασίες μάθησης.
Δράσεις
ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο Δράσεις
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Αειφορικό κτίριο και αυλές
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Εξοικονόμηση ενέργειας και πολιτική των μετακινήσεων
ΕΚΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Εξοικονόμηση του νερού και διαχείριση των απορριμμάτων
ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΊΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Προαγωγή της υγείας στο σχολείο
ΟΓΔΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα
Εναλλακτικός τρόπος καταχώρησης στοιχείων
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα εναλλακτικά κατεβάζοντας το αρχείο doc Φόρμα_Εγγραφής.doc, να το συμπληρώσετε και στη συνέχεια να το ανεβάσετε ξανά μέσα απο το πέδιο Ανέβασμα φόρμα εγγραφής
Upload file